podmienky

podmienky

Podmienky a informácie o zákazníkoch

I. Všeobecné obchodné podmienky

§ Základné podmienky 1

(1) Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na zmluvy, ktoré s nami uzavriete ako poskytovateľ (Nativex GmbH) prostredníctvom webovej stránky cbd-nativ.com vypnúť. Ak nie je dohodnuté inak, zahrnutie akýchkoľvek podmienok, ktoré ste mohli použiť, je v rozpore.

(2) Spotrebiteľom v zmysle nasledujúcich pravidiel je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právnu transakciu na účely, ktoré nemožno pripísať ani jej obchodnej, ani nezávislej profesionálnej činnosti. Podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo právne partnerstvo, ktoré pri uzatváraní právnej transakcie koná pri výkone svojej nezávislej odbornej alebo obchodnej činnosti.

§ 2 uzavretie zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je predaj tovaru .

(2) Akonáhle je príslušný produkt umiestnený na našej webovej stránke, dávame vám záväznú ponuku na uzavretie zmluvy prostredníctvom systému online nákupného košíka za podmienok uvedených v popise položky.

(3) Zmluva sa uzatvára prostredníctvom systému online nákupného košíka takto:
Tovar určený na nákup je vložený do „nákupného košíka“. Pomocou príslušného tlačidla na navigačnej lište môžete kedykoľvek vyvolať „nákupný košík“ a vykonať v ňom zmeny.
Po vyvolaní stránky „Pokladňa“ a zadaní Vašich osobných údajov, ako aj platobných a dodacích podmienok sa následne zobrazia údaje objednávky ako prehľad objednávky.

Ak ako spôsob platby použijete systém okamžitých platieb (napr. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), budete presmerovaní na stránku s prehľadom objednávok v našom internetovom obchode alebo budete presmerovaní na webovú stránku poskytovateľa okamžitej platby. systém.
Ak budete presmerovaní na príslušný systém okamžitých platieb, vykonajte príslušný výber alebo tam zadajte svoje údaje. Nakoniec sa údaje o objednávke zobrazia ako prehľad objednávky na stránke poskytovateľa systému okamžitých platieb alebo po presmerovaní do nášho internetového obchodu.

Pred odoslaním objednávky máte možnosť opätovne skontrolovať údaje v prehľade objednávok, zmeniť ich (aj pomocou funkcie „späť“ internetového prehliadača) alebo objednávku zrušiť.
Odoslaním objednávky cez príslušné tlačidlo („objednávka s povinnosťou platby“ alebo podobné označenie) vyhlasujete, že akceptujete ponuku právne záväzným spôsobom, čím je zmluva uzavretá.

(4) Vaše dopyty na vypracovanie ponuky sú pre Vás nezáväzné. Záväznú ponuku Vám vypracujeme v textovej forme (napr. e-mailom), ktorú môžete akceptovať do 5 dní (pokiaľ nie je v príslušnej ponuke uvedená iná lehota).

(5) Spracovanie objednávky a prenos všetkých informácií potrebných v súvislosti s uzavretím zmluvy sa vykonáva čiastočne automatizovaným e-mailom. Musíte sa preto uistiť, že e-mailová adresa, ktorú nám poskytnete, je správna, či je príjem e-mailov technicky zabezpečený, a najmä tomu, aby tomu nebránili žiadne filtre SPAM.

§ 3 Osobitné dohody o ponúkaných spôsoboch platby

(1) kontrola úverového
Ak vykonáme zálohovú platbu, napríklad pri platbe faktúry alebo inkasa, vaše údaje budú odoslané na
Unzer, , , odovzdaný ďalej. Vyhradzujeme si právo odmietnuť vám spôsob platby na účet alebo inkaso v dôsledku kontroly kreditu.

(2) Platba cez Klarna
V spolupráci s Klarna Bank AB (publikácia), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko, ponúkame nasledujúce možnosti platby. Platba sa uskutoční spoločnosti Klarna v každom prípade:

  • Aktualizácia: Lehota na zaplatenie je 14 dní od odoslania tovaru/vstupenky/alebo v prípade iných služieb poskytnutia služby. Kompletné fakturačné podmienky pre krajiny, v ktorých je tento spôsob platby dostupný, nájdete tu: Nemecko.
  • Nákup na splátky: So službou financovania Klarna môžete za nákup zaplatiť pevnými alebo flexibilnými mesačnými splátkami na základe podmienok uvedených v pokladni. Splátka je splatná na konci mesiaca po odoslaní mesačnej faktúry od spoločnosti Klarna. Ďalšie informácie o nákupe na splátky vrátane všeobecných obchodných podmienok a európskych štandardných informácií pre spotrebiteľský úver pre krajiny, v ktorých je tento spôsob platby dostupný, nájdete tu (dostupné iba v uvedených krajinách): Nemecko.
  • Okamžitý bankový prevod: Dostupné v Nemecku. Váš účet bude zúčtovaný ihneď po zadaní objednávky.
  • Debetný poplatok: Debet sa uskutoční po odoslaní tovaru. O čase budete informovaní emailom.

Použitie platobných metód na faktúru a/alebo nákup na splátky a/alebo inkaso vyžaduje pozitívnu kontrolu kreditu. V tejto súvislosti vaše údaje odovzdávame spoločnosti Klarna za účelom kontroly adresy a bonity v rámci začatia nákupu a spracovania kúpnej zmluvy. Prosím, pochopte, že vám môžeme ponúknuť len tie spôsoby platby, ktoré sú prípustné na základe výsledkov kontroly kreditu.

Viac informácií a podmienky používania Klarna nájdete tu, Ďalšie informácie o Klarna nájdete tu. Vaše osobné údaje budú spoločnosťou Klarna spracované v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a v súlade s informáciami v Predpisy spoločnosti Klarna o ochrane údajov liečiť.

Viac informácií o Klarne nájdete tu tu. Nájdete aplikáciu Klarna tu.

(3) SEPA inkaso (základné a/alebo firemné inkaso)
Pri platbe základným SEPA inkasom alebo SEPA firemným inkasom nás oprávňujete na inkaso sumy faktúry z uvedeného účtu vydaním zodpovedajúceho SEPA mandátu.

Inkaso sa inkasuje do 10-15 dní po uzavretí zmluvy.
Lehota na odoslanie predbežného oznámenia sa skracuje na 5 dní pred dátumom splatnosti. Ste povinní zabezpečiť, aby bol na účte v deň splatnosti dostatok finančných prostriedkov. V prípade vrátenia inkasa z vašej viny musíte znášať vzniknuté bankové poplatky.

§ Zachovanie 4, Zachovanie vlastníctva

(1) Právo na zadržanie môžete uplatniť, iba ak sa týka nárokov z rovnakého zmluvného vzťahu.

(2) Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

(3) Ak ste podnikateľ, platí aj toto:

a) Vyhradzujeme si vlastnícke právo k tovaru až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z aktuálneho obchodného vzťahu. Založenie alebo postúpenie ako záruka nie je povolené, kým vlastníctvo vyhradeného tovaru neprejde.

b) Tovar môžete ďalej predávať v rámci bežného podnikania. V takom prípade nám už teraz postúpite všetky nároky vo výške sumy faktúry, ktorá sa vám pri ďalšom predaji nazbiera, postúpenie akceptujeme. Ďalej sú oprávnení vymáhať pohľadávku. Ak si však riadne nesplníte svoje platobné povinnosti, vyhradzujeme si právo vymáhať si nárok sami.

c) Ak sa vyhradený tovar spojí a zmieša, nadobúdame spoluvlastníctvo k novému tovaru vo vzťahu k fakturačnej hodnote vyhradeného tovaru k ostatným spracovaným tovarom v čase spracovania.

d) Zaväzujeme sa na vašu žiadosť uvoľniť cenné papiere, na ktoré máme nárok, pokiaľ realizovateľná hodnota našich cenných papierov prevyšuje zabezpečovanú pohľadávku o viac ako 10 %. Sme zodpovední za výber cenných papierov, ktoré sa majú uvoľniť.

§ Záruka 5

(1) Existujú zákonné záručné práva.

(2) Pri použitých veciach sú nároky z vád vylúčené, ak sa vada prejaví až po uplynutí jedného roka od prevzatia veci. Ak sa vada prejaví do jedného roka od prevzatia veci, nároky z vád možno uplatniť v zákonnej premlčacej lehote dvoch rokov od prevzatia veci. Vyššie uvedené obmedzenie neplatí:

– zavinením spôsobená škoda, ktorú nám možno pripísať v dôsledku ublíženia na živote, končatine alebo zdraví a iná škoda spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;
– pokiaľ sme chybu podvodne zatajili alebo prevzali záruku za stav veci.

(3) Ako spotrebiteľ vás žiadame, aby ste ihneď po dodávke skontrolovali úplnosť, zjavné chyby a poškodenie pri preprave a aby ste nás a prepravcu čo najskôr informovali o reklamáciách. Ak to nedodržíte, nebude to mať vplyv na vaše zákonné nároky na záruku.

(4) Pokiaľ ste podnikateľom, uplatňujú sa odchýlky od vyššie uvedených záručných predpisov:

a) Ako podmienka platí iba naše vlastné informácie a opis produktu výrobcu podľa dohody, ale nie iné reklamy, verejné tvrdenia a vyjadrenia výrobcu.

b) V prípade závad poskytujeme záruku podľa nášho uváženia opravou alebo následnou dodávkou. Ak sa nepodarí chybu odstrániť, môžete požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Oprava vád sa považuje za neúspešnú aj po druhom neúspešnom pokuse, ak z povahy veci alebo vady alebo z iných okolností nevyplýva niečo iné. V prípade nápravy nemusíme znášať zvýšené náklady, ktoré vzniknú pri preprave tovaru na iné miesto ako je miesto plnenia, ak zásielka nezodpovedá účelu použitia tovaru.

c) Záručná doba je jeden rok od dátumu dodania. Skrátená lehota neplatí:

– zavinením spôsobená škoda, ktorú nám možno pripísať v dôsledku ublíženia na živote, končatine alebo zdraví a iná škoda spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti;
– pokiaľ sme chybu podvodne zatajili alebo prevzali záruku za stav veci;
– ak ide o veci, ktoré sa používali na stavbu v súlade s ich obvyklým účelom a spôsobili poruchu stavby;
– v prípade zákonných práv na postih, ktoré máte voči nám v súvislosti so záručnými právami.

§ 6 Voľba práva, miesto plnenia, miesto súdu

(1) Uplatňuje sa nemecké právo. Pokiaľ ide o spotrebiteľov, táto voľba práva sa uplatňuje iba do tej miery, do akej to neodstráni ochranu poskytovanú záväznými ustanoveniami práva štátu obvyklého pobytu spotrebiteľa (výhodná zásada).

(2) Miestom plnenia pre všetky služby vyplývajúce z obchodného vzťahu s nami a miestom súdnej príslušnosti je naše sídlo, ak nie ste spotrebiteľ, ale obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo špeciálny fond podľa verejného práva. To isté platí, ak nemáte všeobecnú jurisdikciu v Nemecku alebo EÚ alebo ak v čase podania žaloby nie je známe vaše bydlisko alebo obvyklý pobyt. Oprávnenie odvolať sa na súd na inom mieste jurisdikcie zostáva nedotknuté.

(3) Ustanovenia Dohovoru OSN o predaji sa výslovne neuplatňujú.

§ 7 Ochrana maloletých

(1) Pri predaji tovaru, ktorý spadá pod ustanovenia zákona o ochrane mládeže, vstupujeme do zmluvných vzťahov len so zákazníkmi, ktorí dosiahli zákonom stanovený minimálny vek.
Existujúce vekové obmedzenia sú uvedené v popise príslušnej položky.

(2) Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste dosiahli zákonom požadovaný minimálny vek a že vaše údaje o vašom mene a adrese sú správne. Ste povinný zabezpečiť, aby ste tovar prevzali iba Vy alebo Vami poverené osoby na prevzatie zásielky, ktoré dosiahli zákonom stanovený minimálny vek.

(3) Pokiaľ sme zo zákona povinní vykonať kontrolu veku, poverujeme dodávateľa logistických služieb povereným dodaním zásielky odovzdať len osobám, ktoré dosiahli zákonom stanovený minimálny vek, a v prípade pochybností prevziať preukaz totožnosti príjemcu tovaru, aby bola osoba, ktorá kartu odoberá, predložená na overenie veku.

(4) Pokiaľ v popise príslušného článku uvádzame, že na nákup tovaru musíte mať 18 rokov, platia vyššie uvedené odseky 1-3 s tým, že namiesto zákonom stanoveného minimálneho veku musíte byť plnoletý.II Informácie o zákazníkovi

1. Totožnosť predávajúceho

Nativex GmbH
Pfongau 33
5202 Neumarkt
Rakúsko
Telefón: + 43621620769
e-mail: office@cbd-nativ.com

Alternatívne riešenie sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne online riešenie sporov (platforma OS), ktorá je k dispozícii na stránke https://ec.europa.eu/odr.

2. Informácie o uzavretí zmluvy

Technické kroky na uzavretie zmluvy, samotné uzavretie zmluvy a možnosti nápravy sa vykonávajú v súlade s predpismi „Uzavretie zmluvy“ našich Všeobecných obchodných podmienok (časť I.).

3. Zmluvný jazyk, uloženie zmluvného textu

3.1. Zmluvným jazykom je nemčina.

3.2. Úplné znenie zmluvy neukladáme. Pred odoslaním objednávky prostredníctvom systému online nákupného košíka je možné zmluvné údaje vytlačiť alebo elektronicky uložiť pomocou funkcie tlače prehliadača. Po prijatí objednávky Vám budú opäť e-mailom zaslané údaje o objednávke, zákonom požadované informácie pre zmluvy na diaľku a Všeobecné obchodné podmienky.

3.3. Ak si vyžiadate ponuku mimo systému online nákupného košíka, všetky zmluvné údaje dostanete v rámci záväznej ponuky v textovej forme, napr. e-mailom, ktorý si môžete vytlačiť alebo uložiť elektronicky.

4. Základné vlastnosti produktu alebo služby

Základné charakteristiky produktu a / alebo služby sú uvedené v príslušnej ponuke.

5. Ceny a spôsoby platby

5.1. Ceny uvedené v príslušných ponukách, ako aj náklady na dopravu sú celkové ceny vrátane všetkých zložiek ceny vrátane všetkých príslušných daní.

5.2. Výsledné náklady na dopravu nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Môžu byť vyvolané prostredníctvom vhodne určeného tlačidla na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke, budú zobrazené samostatne v priebehu objednávky a budú znášané navyše, pokiaľ nebude sľúbené bezplatné doručenie.

5.3. Náklady spojené s prevodom peňazí (bankový prevod alebo poplatky za výmenný kurz) musíte znášať v prípadoch, keď je dodávka uskutočnená do členského štátu EÚ, ale platba bola uskutočnená mimo Európskej únie.

5.4. Dostupné spôsoby platby sú zobrazené pod príslušným tlačidlom na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

5.5. Pokiaľ nie je v jednotlivých spôsoboch platby stanovené inak, platobné nároky podľa zmluvy sú okamžite splatné.

6. dodávka

6.1. Podmienky dodania, dátum dodania a všetky existujúce obmedzenia doručenia nájdete pod príslušným tlačidlom na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

6.2. Pokiaľ ste spotrebiteľ, je zo zákona upravené, že riziko náhodnej straty a náhodného poškodenia predaného tovaru sa na vás prevedie až pri dodaní tovaru počas prepravy bez ohľadu na to, či je zásielka poistená alebo nepoistená. To neplatí, ak ste nezávisle poverili prepravcu, ktorý nebol určený podnikateľom, alebo inú osobu určenú na vykonanie prepravy.

Ste podnikateľ, dodávka a preprava sa uskutočňujú na vaše riziko.

7. Zákonné záručné práva

Zodpovednosť za vady sa riadi ustanovením „Záruka“ v našich všeobecných obchodných podmienkach (časť I).

Tieto podmienky a informácie o zákazníkoch vytvorili právnici spoločnosti Händlerbund, ktorí sa špecializujú na právo IT a sú neustále kontrolovaní kvôli zhode s právnymi predpismi. Händlerbund Management AG zaručuje právnu bezpečnosť textov a je zodpovedná v prípade varovania. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://www.haendlerbund.de/en/services/právna istota/zmluvné podmienky.

Posledná aktualizácia: 27.10.2020