Ochrana dát

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, poskytnutie vašich osobných informácií sa nevyžaduje podľa zákona alebo zmluvy, ani sa nevyžaduje pri uzatváraní zmluvy. Údaje nemusíte poskytovať. Neoprávnenie nemá žiadne dôsledky. Platí to iba vtedy, ak v následných operáciách spracovania nie sú uvedené žiadne ďalšie podrobnosti.
„Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Súbory denníka servera
Našu webovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste uviedli akékoľvek osobné informácie. 
Zakaždým, keď vstúpite na našu webovú stránku, údaje o používaní sa prenášajú k nám alebo nášmu poskytovateľovi webhostingu / IT prostredníctvom vášho internetového prehliadača a ukladajú sa do protokolových údajov (tzv. Súbory denníkov servera). Tieto uložené dáta zahŕňajú napríklad názov volanej stránky, dátum a čas hovoru, IP adresu, množstvo prenesených údajov a žiadajúceho poskytovateľa. Spracovanie sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. f DSGVO z nášho prevažujúceho legitímneho záujmu na zabezpečení bezproblémovej prevádzky našej webovej stránky, ako aj na zlepšení našej ponuky. 
 

Kontakt

zodpovedný
Ak chcete, kontaktujte nás. Kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracovanie údajov nájdete v našej tiráži.

Kontakt so zákazníkom prostredníctvom e-mailu
Ak s nami nadviažete obchodný kontakt prostredníctvom e-mailu, budeme zhromažďovať vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text správy) len v rozsahu, v akom ste ich sprístupnili. Spracovanie údajov slúži na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti o kontakt.
Ak nadviazanie kontaktu slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. poradenstvo ohľadom záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzatvorenej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. b GDPR.
Ak dôjde ku kontaktu z iných dôvodov, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti. V takom prípade máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Vašu e-mailovú adresu používame iba na spracovanie vašej žiadosti. Vaše údaje budú potom vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas s ďalším spracovaním a používaním.

 

Zber a konverzie pomocou kontaktného formulára
Keď použijete kontaktný formulár, zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text správy) iba v rozsahu, ktorý nám poskytnete. Spracovanie údajov slúži na účely nadviazania kontaktu.

Ak nadviazanie kontaktu slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. poradenstvo ohľadom záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzatvorenej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. b GDPR.
Ak dôjde ku kontaktu z iných dôvodov, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti. V takom prípade máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Vašu e-mailovú adresu používame iba na spracovanie vašej žiadosti. Vaše údaje budú potom vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas s ďalším spracovaním a používaním.

WhatsApp Business
Ak nás obchodne kontaktujete cez WhatsApp, používame verziu WhatsApp Business WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko; „WhatsApp“). Ak sa nachádzate mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, túto službu poskytuje WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). 
Spracovanie údajov slúži na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti o kontakt. Na tento účel zhromažďujeme a spracúvame vaše mobilné telefónne číslo uložené v WhatsApp, ak je poskytnuté, vaše meno a ďalšie údaje v rozsahu, ktorý nám poskytnete. Na službu používame mobilné zariadenie, v ktorého adresári sú uložené iba údaje používateľov, ktorí nás kontaktovali cez WhatsApp. Prenos osobných údajov do WhatsApp bez toho, aby ste udelili svoj súhlas WhatsApp, sa neuskutočňuje.
Vaše údaje budú prenášané z WhatsApp na servery Facebooku Inc. v USA.
Ak nadviazanie kontaktu slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. poradenstvo ohľadom záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzatvorenej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. b GDPR.
Ak sa kontakt uskutoční z iných dôvodov, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu poskytnúť rýchly a jednoduchý spôsob, ako vás kontaktovať a odpovedať na vašu žiadosť. V takom prípade máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Vaše osobné údaje používame iba na vybavenie vašej žiadosti. Vaše údaje budú potom vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a použitie.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov pri používaní WhatsApp nájdete na https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service a https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
 

Objednávky zákazníckych účtov      

účet
Pri otvorení zákazníckeho účtu zhromažďujeme vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý je tam uvedený. Účelom spracovania údajov je vylepšiť nakupovanie a zjednodušiť spracovanie objednávok. Spracovanie sa uskutočňuje na základe čl. 6, ods. DSGVO s Vaším súhlasom. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením, bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu so zrušením. Váš zákaznícky účet bude následne odstránený.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos osobných údajov pre objednávky
Pri objednávaní zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje iba v rozsahu potrebnom na splnenie a spracovanie vašej objednávky a na spracovanie vašich požiadaviek. Poskytnutie údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Neposkytovanie znamená, že nie je možné uzavrieť žiadnu zmluvu. Spracovanie sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. b DSGVO a je povinný s vami splniť zmluvu. 
Napríklad vaše údaje môžu byť postúpené vybraným prepravným spoločnostiam a poskytovateľom dropshippingom, poskytovateľom platobných služieb, poskytovateľom služieb spracovania objednávok a poskytovateľom IT služieb. Vo všetkých prípadoch prísne dodržiavame zákonné požiadavky. Rozsah prenosu údajov je obmedzený na minimum.
 

recenzia       reklama      

Zber údajov pri písaní komentára
Keď komentujete článok alebo príspevok, zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text komentára) iba v rozsahu, ktorý nám poskytnete. Spracovanie slúži na umožnenie komentárov a zobrazenie komentárov. Odoslaním komentára súhlasíte so spracovaním prenesených údajov. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením nám bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Vaše osobné údaje budú následne vymazané.

Keď bude váš komentár zverejnený, meno, ktoré ste uviedli, a e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli zverejnené.

Okrem toho, keď odošlete komentár, vaša IP adresa bude uložená za účelom zamedzenia zneužitia funkcie komentára a zaistenia bezpečnosti našich systémov informačných technológií. Odoslaním komentára súhlasíte so spracovaním prenesených údajov. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením nám bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Vaša IP adresa bude potom vymazaná.

Použitie vašich osobných údajov na zasielanie reklamnej pošty
Vaše osobné údaje (meno, adresa), ktoré sme získali v rámci predaja tovaru alebo služieb, používame na to, aby sme vám mohli zasielať poštovú reklamu, pokiaľ ste proti tomuto použitiu nenamietali. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie znamená, že nie je možné uzavrieť zmluvu.
Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu o priamu reklamu. Proti tomuto použitiu údajov o vašej adrese môžete kedykoľvek namietať tak, že nám to oznámite. Kontaktné údaje na uplatnenie námietky nájdete v tiráži.

Použitie e-mailovej adresy na zasielanie newsletterov
Bez ohľadu na spracovanie zmluvy používame vašu e-mailovú adresu výlučne na vlastné reklamné účely na zasielanie newsletterov, pokiaľ ste s tým výslovne súhlasili. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou príslušného odkazu v bulletine alebo nás upozorniť. Vaša e-mailová adresa bude potom odstránená zo zoznamu adries. 

Vaše údaje budú v rámci spracovania objednávky odovzdané poskytovateľovi služieb pre e-mailový marketing. Prevod na iné tretie strany sa neuskutočňuje.

Použitie e-mailovej adresy na odosielanie priamej pošty
Vašu e-mailovú adresu, ktorú sme získali v rámci predaja tovaru alebo služieb, využívame na elektronický prenos reklamy na vlastný tovar alebo služby, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si u nás už zakúpili, pokiaľ títo nenamietali proti jeho použitiu. Poskytnutie e-mailovej adresy je potrebné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie znamená, že nie je možné uzavrieť zmluvu. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu o priamu reklamu. Proti tomuto používaniu vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať tak, že nám to oznámite. Kontaktné údaje na uplatnenie námietky nájdete v tiráži. Môžete tiež použiť odkaz uvedený na tento účel v propagačnom e-maile. Neexistujú žiadne iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf.

Správa tovaru poskytovateľa prepravných služieb      

Preposielanie e-mailovej adresy prepravným spoločnostiam pre informácie o stave zásielky
Vašu e-mailovú adresu odovzdávame prepravnej spoločnosti v rámci spracovania zmluvy za predpokladu, že ste s tým v procese objednávania výslovne súhlasili. Účelom prevodu je informovať Vás o stave zásielky e-mailom. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením nám alebo prepravnej spoločnosti bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania.

Použitie externého systému riadenia tovaru
Na spracovanie zmlúv v rámci spracovania objednávok používame systém správy tovaru. Za týmto účelom budú vaše osobné údaje zhromaždené v rámci objednávky odoslané

JTL Software GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hueckelhoven
prenášané.

Správa o kredite poskytovateľa platobných služieb      

Zber a spracovanie dát, kontrola kreditu pri nákupe na účet cez Unzer
Pri platbe na účet cez Unzer (Unzer Faktúra) sa osobné údaje odovzdávajú poskytovateľovi služieb vymáhania pohľadávok Unzer GmbH (Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg; "Unzer") a jeho partnerom UNIVERSUM Inkasso GmbH a UNIVERSUM Payment Solution GmbH a tam sa spracúvajú. Spracovanie údajov slúži na to, aby sme ponúkli spôsob platby na účet a na to potrebné posúdenie rizika a bonity. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu ponúkať rôzne spôsoby platby a na ochranu pred nezaplatením. Z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR tým, že nám to oznámite. Za účelom vlastnej kontroly bonity Unzer prenáša údaje úverovým agentúram (úverovým agentúram) a získava od nich informácie a v prípade potreby aj informácie o bonite na základe matematicko-štatistických procesov, ktorých výpočet zahŕňa aj adresné údaje, napr. veci.
Podrobne to môže zahŕňať nasledujúce úverové agentúry, ktoré sú uvedené ako príklad, ale nie vyčerpávajúco:

  • Schufa Holding AG,
  • CRIF Bürgel GmbH,
  • Arvato Infoscore GmbH, 
  • Universum Business GmbH,
  • Bisnode D & Austria GmbH.

Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy s Vami požadovaným spôsobom platby. Jeho neposkytnutie znamená, že zmluvu nie je možné uzavrieť spôsobom platby, ktorý ste si zvolili.

Cookies
 
Naša webová stránka používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači alebo internetovom prehľadávači v počítačovom systéme užívateľa. Keď používateľ navštívi webovú stránku, súbor cookie sa môže uložiť v operačnom systéme používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehľadávača pri opätovnom otvorení webovej stránky.
 
Cookies sú uložené v počítači. Preto máte plnú kontrolu nad používaním cookies. Výberom vhodných technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete byť upozornený pred nastavením cookies a individuálne rozhodnúť o prijatí a zabrániť ukladaniu cookies a prenosu obsiahnutých údajov. Už uložené cookies môžete kedykoľvek odstrániť. Upozorňujeme však, že možno nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
 
Nižšie nájdete informácie o tom, ako spravovať (okrem iného zakázať) súbory cookie v najdôležitejších prehľadávačoch:
 
Technicky potrebné súbory cookie
Pokiaľ nie je v nižšie uvedenom vyhlásení o ochrane údajov uvedené inak, používame iba tieto technicky nevyhnutné cookies, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies ďalej umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač aj po zmene stránok a ponúknuť vám služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nemožno ponúknuť bez použitia súborov cookie. Je preto potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránok.
 
Používanie cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 15 ods. 3 veta 1 TMG. Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na zaručení optimálnej funkčnosti webovej stránky a užívateľsky príjemného a efektívneho dizajnu našej ponuky.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.
 

analýza komunikácie      

Použitie Google Analytics
Na našej webovej stránke používame službu webovej analýzy Google Analytics od spoločnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, za vaše údaje je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť pridružená k spoločnosti Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.
Spracovanie údajov slúži na účely analýzy tejto webovej stránky a jej návštevníkov, ako aj na marketingové a reklamné účely. Na tento účel spoločnosť Google použije informácie získané v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Okrem iného je možné zhromažďovať nasledujúce informácie: IP adresa, dátum a čas zobrazenia stránky, cesta kliknutia, informácie o prehliadači, ktorý používate, a zariadení, ktoré používate (zariadenie), navštívené stránky, adresa URL odkazu (webová lokalita prostredníctvom ktorého navštívite našu webovú stránku). IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.
Google Analytics využíva technológie ako cookies, webové úložisko v prehliadači a sledovacie pixely, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Takto vygenerované informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://policies.google.com/privacy/frameworks. K vašim údajom má prístup Google aj vládne agentúry USA. Google môže vaše údaje prepojiť s inými údajmi, ako je vaša história vyhľadávania, vaše osobné účty, údaje o vašom používaní z iných zariadení a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré má o vás Google.
Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP adresy. V dôsledku toho bude vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.
Používanie cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 15 ods. 3 veta 1 TMG. Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na potrebách a cielenom dizajne webovej stránky. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.
Môžete zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované službou Google Analytics a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracúvať tieto údaje spoločnosťou Google tak, že si stiahnete doplnok prehliadača dostupný pod nasledujúcim odkazom a nainštalujete: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu a ukladaniu údajov službou Google Analytics naprieč zariadeniami, môžete nastaviť súbor cookie na zrušenie. Opt-out cookies zabraňujú budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Ak chcete, aby to malo úplný účinok, musíte sa odhlásiť na všetkých systémoch a zariadeniach, ktoré sa na to používajú. Ak vymažete súbor cookie na odhlásenie, žiadosti sa znova odošlú spoločnosti Google. Ak kliknete sem, nastaví sa súbor cookie na odhlásenie: Zakázať službu Google Analytics.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/ aj pod https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

 

Pomocou live chat systému tawk.to
Na našej webovej stránke používame systém živého chatu tawk.to inc. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, USA, „tawk.to“).
Spracovanie údajov slúži na účely komunikácie medzi vami a nami ako poskytovateľom. Anonymizované údaje sa spracúvajú na prevádzku systému a na účely webovej analýzy. Z týchto údajov je možné pod pseudonymom vytvárať užívateľské profily, pričom je možné využívať cookies. Cookies umožňujú rozpoznanie internetového prehliadača.
Zhromaždené údaje nebudú použité na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA.
Súbory cookie alebo porovnateľné technológie sa používajú s vaším súhlasom na základe § 15 ods. 3 veta 1 TMG v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobné údaje budú spracované s vaším súhlasom na základe článku 6 ods. 1 písm. GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Pluginy a rôzne

Používanie Správcu značiek Google
Na našej webovej stránke používame Správcu značiek Google od spoločnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, za vaše údaje je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť pridružená k spoločnosti Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.
Táto aplikácia spravuje JavaScript tagy a HTML tagy používané najmä na implementáciu nástrojov na sledovanie a analýzu. Spracovanie údajov slúži na účely návrhu a optimalizácie našej webovej stránky podľa potrieb.
Samotný Správca značiek Google neukladá súbory cookie a v dôsledku toho sa nespracovávajú osobné údaje. Umožňuje však spúšťanie ďalších značiek, ktoré môžu zhromažďovať a spracovávať osobné údaje.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete tu.

 
Používanie služby Google reCAPTCHA 
Na našej webovej stránke používame službu reCAPTCHA od spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, za vaše údaje je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť pridružená k spoločnosti Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov. Dotaz slúži na rozlíšenie medzi vstupom od človeka a automatizovaným, strojovým spracovaním. Na tento účel sa váš vstup prenesie do spoločnosti Google a tam sa použije. Okrem toho sa spoločnosti Google prenesú IP adresa a akékoľvek ďalšie údaje požadované spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA. Tieto údaje spracováva Google v rámci Európskej únie a v prípade potreby ich prenesie aj do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Používanie cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 15 ods. 3 veta 1 TMG. Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR v našom prevažujúcom oprávnenom záujme chrániť našu webovú stránku pred automatickým špehovaním, zneužívaním a SPAMom. Máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek v naturáliách. 6 odsek 1 svieti. f Spracovanie vašich osobných údajov založené na DSGVO.
Viac informácií o Google reCAPTCHA a súvisiace vyhlásenie o ochrane údajov nájdete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html rovnako ako https://www.google.com/privacy
 

 

Používanie neviditeľného reCAPTCHA od Googlu
Na našej webovej stránke používame neviditeľnú službu reCAPTCHA od spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, za vaše údaje je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť pridružená k spoločnosti Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov. 
Toto slúži na rozlíšenie medzi vstupom človeka a automatizovaným, strojovým spracovaním. Google na pozadí zhromažďuje a analyzuje údaje o používaní, ktoré používa Invisible reCaptcha na rozlíšenie bežných používateľov od robotov. Na tento účel sa váš vstup prenesie do spoločnosti Google a tam sa použije. Okrem toho sa spoločnosti Google prenesú IP adresa a akékoľvek ďalšie údaje požadované spoločnosťou Google pre službu Invisible reCAPTCHA.
Tieto údaje spracúva Google v rámci Európskej únie a prípadne aj v USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Používanie cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 15 ods. 3 veta 1 TMG. Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR v našom prevažujúcom oprávnenom záujme chrániť našu webovú stránku pred automatickým špehovaním, zneužívaním a SPAMom. Máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek v naturáliách. 6 odsek 1 svieti. f Spracovanie vašich osobných údajov založené na DSGVO.
Viac informácií o Google reCAPTCHA a súvisiace vyhlásenie o ochrane údajov nájdete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html rovnako ako https://www.google.com/privacy

 

Dotknuté práva a doba skladovania

Trvanie skladovania
Po dokončení zmluvy sa údaje najskôr uchovávajú počas záručnej doby, potom sa berú do úvahy zákonné, najmä daňové a obchodné doby uchovávania a po uplynutí tejto lehoty sa vymažú, pokiaľ nesúhlasíte s ďalším spracovaním a použitím.

Práva dotknutej osoby
Pri splnení zákonných požiadaviek máte podľa čl.15 až 20 GDPR nasledovné práva: Právo na informácie, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracovania, na prenosnosť údajov.
Okrem toho podľa článku 21 ods. 1 DSGVO máte právo na vznesenie námietky voči spracovaniu podľa článku 6 ods. 1 f DSGVO, ako aj proti spracovaniu na účely direct mailu.

Právo na odvolanie sa na dozorný orgán
V súlade s článkom 77 DSGVO máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov nie je zákonné.

právo
Spracovanie osobných údajov tu uvedené vychádza z nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. f DSGVO, máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek proti tomuto spracovaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti.
Po námietke sa spracovanie dotknutých údajov zastaví, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracovanie na účely uplatnenia, výkonu alebo ochrany právnych nárokov.

Ak spracúvanie osobných údajov na účely priamej pošty môžete proti takémuto spracovaniu kedykoľvek namietať oznámením. Po podaní námietky zastavíme spracovanie relevantných údajov na účely priameho doručovania.

Posledná aktualizácia: 27.10.2020

 Nakonfigurujte súbory cookie

Ochrana dát

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, poskytnutie vašich osobných informácií sa nevyžaduje podľa zákona alebo zmluvy, ani sa nevyžaduje pri uzatváraní zmluvy. Údaje nemusíte poskytovať. Neoprávnenie nemá žiadne dôsledky. Platí to iba vtedy, ak v následných operáciách spracovania nie sú uvedené žiadne ďalšie podrobnosti.
„Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Súbory denníka servera
Našu webovú stránku môžete navštíviť bez toho, aby ste uviedli akékoľvek osobné informácie. 
Zakaždým, keď vstúpite na našu webovú stránku, údaje o používaní sa prenášajú k nám alebo nášmu poskytovateľovi webhostingu / IT prostredníctvom vášho internetového prehliadača a ukladajú sa do protokolových údajov (tzv. Súbory denníkov servera). Tieto uložené dáta zahŕňajú napríklad názov volanej stránky, dátum a čas hovoru, IP adresu, množstvo prenesených údajov a žiadajúceho poskytovateľa. Spracovanie sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. f DSGVO z nášho prevažujúceho legitímneho záujmu na zabezpečení bezproblémovej prevádzky našej webovej stránky, ako aj na zlepšení našej ponuky. 
 

Kontakt

zodpovedný
Ak chcete, kontaktujte nás. Kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracovanie údajov nájdete v našej tiráži.

Kontakt so zákazníkom prostredníctvom e-mailu
Ak s nami nadviažete obchodný kontakt prostredníctvom e-mailu, budeme zhromažďovať vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text správy) len v rozsahu, v akom ste ich sprístupnili. Spracovanie údajov slúži na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti o kontakt.
Ak nadviazanie kontaktu slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. poradenstvo ohľadom záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzatvorenej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. b GDPR.
Ak dôjde ku kontaktu z iných dôvodov, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti. V takom prípade máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Vašu e-mailovú adresu používame iba na spracovanie vašej žiadosti. Vaše údaje budú potom vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas s ďalším spracovaním a používaním.

 

Zber a konverzie pomocou kontaktného formulára
Keď použijete kontaktný formulár, zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text správy) iba v rozsahu, ktorý nám poskytnete. Spracovanie údajov slúži na účely nadviazania kontaktu.

Ak nadviazanie kontaktu slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. poradenstvo ohľadom záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzatvorenej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. b GDPR.
Ak dôjde ku kontaktu z iných dôvodov, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti. V takom prípade máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Vašu e-mailovú adresu používame iba na spracovanie vašej žiadosti. Vaše údaje budú potom vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas s ďalším spracovaním a používaním.

WhatsApp Business
Ak nás obchodne kontaktujete cez WhatsApp, používame verziu WhatsApp Business WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko; „WhatsApp“). Ak sa nachádzate mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, túto službu poskytuje WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). 
Spracovanie údajov slúži na spracovanie a zodpovedanie vašej žiadosti o kontakt. Na tento účel zhromažďujeme a spracúvame vaše mobilné telefónne číslo uložené v WhatsApp, ak je poskytnuté, vaše meno a ďalšie údaje v rozsahu, ktorý nám poskytnete. Na službu používame mobilné zariadenie, v ktorého adresári sú uložené iba údaje používateľov, ktorí nás kontaktovali cez WhatsApp. Prenos osobných údajov do WhatsApp bez toho, aby ste udelili svoj súhlas WhatsApp, sa neuskutočňuje.
Vaše údaje budú prenášané z WhatsApp na servery Facebooku Inc. v USA.
Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Ak nadviazanie kontaktu slúži na vykonanie predzmluvných opatrení (napr. poradenstvo ohľadom záujmu o kúpu, príprava ponuky) alebo sa týka už uzatvorenej zmluvy medzi vami a nami, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. b GDPR.
Ak sa kontakt uskutoční z iných dôvodov, toto spracovanie údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu poskytnúť rýchly a jednoduchý spôsob, ako vás kontaktovať a odpovedať na vašu žiadosť. V takom prípade máte právo z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Vaše osobné údaje používame iba na vybavenie vašej žiadosti. Vaše údaje budú potom vymazané v súlade so zákonnými lehotami uchovávania, pokiaľ ste nedali súhlas na ďalšie spracovanie a použitie.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov pri používaní WhatsApp nájdete na https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service a https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
 

Objednávky zákazníckych účtov      

účet
Pri otvorení zákazníckeho účtu zhromažďujeme vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý je tam uvedený. Účelom spracovania údajov je vylepšiť nakupovanie a zjednodušiť spracovanie objednávok. Spracovanie sa uskutočňuje na základe čl. 6, ods. DSGVO s Vaším súhlasom. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením, bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu so zrušením. Váš zákaznícky účet bude následne odstránený.

Zhromažďovanie, spracovanie a prenos osobných údajov pre objednávky
Pri objednávaní zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje iba v rozsahu potrebnom na splnenie a spracovanie vašej objednávky a na spracovanie vašich požiadaviek. Poskytnutie údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Neposkytovanie znamená, že nie je možné uzavrieť žiadnu zmluvu. Spracovanie sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. b DSGVO a je povinný s vami splniť zmluvu. 
Napríklad vaše údaje môžu byť postúpené vybraným prepravným spoločnostiam a poskytovateľom dropshippingom, poskytovateľom platobných služieb, poskytovateľom služieb spracovania objednávok a poskytovateľom IT služieb. Vo všetkých prípadoch prísne dodržiavame zákonné požiadavky. Rozsah prenosu údajov je obmedzený na minimum.
 

recenzia       reklama      

Zber údajov pri písaní komentára
Keď komentujete článok alebo príspevok, zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text komentára) iba v rozsahu, ktorý nám poskytnete. Spracovanie slúži na umožnenie komentárov a zobrazenie komentárov. Odoslaním komentára súhlasíte so spracovaním prenesených údajov. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením nám bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Vaše osobné údaje budú následne vymazané.

Keď bude váš komentár zverejnený, meno, ktoré ste uviedli, a e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli zverejnené.

Okrem toho, keď odošlete komentár, vaša IP adresa bude uložená za účelom zamedzenia zneužitia funkcie komentára a zaistenia bezpečnosti našich systémov informačných technológií. Odoslaním komentára súhlasíte so spracovaním prenesených údajov. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením nám bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Vaša IP adresa bude potom vymazaná.

Nástroj na hodnotenie zákazníckych recenzií Google
Pre naše webové stránky používame hodnotiaci nástroj pre recenzie zákazníkov Google od spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Po vašej objednávke by sme vás chceli požiadať o hodnotenie a komentár k nákupu u nás. Na tento účel vám pošleme e-mail pomocou modulu na prihlásenie do prieskumu spoločnosti Google. Spoločnosti Google možno spracovať a preniesť okrem iného tieto informácie: podrobnosti o objednávke (napr. ID objednávky, krajina dodania, predpokladaný dátum dodania, GTIN objednaných produktov) a vaša e-mailová adresa.
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/ a https://business.safety.google/adscontrollerterms/.
Spracúvanie prebieha na základe článku 6 ods. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do doby odvolania.
Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov pri používaní Recenzií zákazníkov od Googlu nájdete na https://www.google.com/shopping/customerreviews/static/tos/de/1_01_tos.html aj pod https://policies.google.com/privacy?hl=de
 

Použitie vašich osobných údajov na zasielanie reklamnej pošty
Vaše osobné údaje (meno, adresa), ktoré sme získali v rámci predaja tovaru alebo služieb, používame na to, aby sme vám mohli zasielať poštovú reklamu, pokiaľ ste proti tomuto použitiu nenamietali. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie znamená, že nie je možné uzavrieť zmluvu.
Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu o priamu reklamu. Proti tomuto použitiu údajov o vašej adrese môžete kedykoľvek namietať tak, že nám to oznámite. Kontaktné údaje na uplatnenie námietky nájdete v tiráži.

Použitie e-mailovej adresy na zasielanie newsletterov
Bez ohľadu na spracovanie zmluvy používame vašu e-mailovú adresu výlučne na vlastné reklamné účely na zasielanie newsletterov, pokiaľ ste s tým výslovne súhlasili. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou príslušného odkazu v bulletine alebo nás upozorniť. Vaša e-mailová adresa bude potom odstránená zo zoznamu adries. 

Vaše údaje budú v rámci spracovania objednávky odovzdané poskytovateľovi služieb pre e-mailový marketing. Prevod na iné tretie strany sa neuskutočňuje.

Použitie e-mailovej adresy na odosielanie priamej pošty
Vašu e-mailovú adresu, ktorú sme získali v rámci predaja tovaru alebo služieb, využívame na elektronický prenos reklamy na vlastný tovar alebo služby, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si u nás už zakúpili, pokiaľ títo nenamietali proti jeho použitiu. Poskytnutie e-mailovej adresy je potrebné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie znamená, že nie je možné uzavrieť zmluvu. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu o priamu reklamu. Proti tomuto používaniu vašej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať tak, že nám to oznámite. Kontaktné údaje na uplatnenie námietky nájdete v tiráži. Môžete tiež použiť odkaz uvedený na tento účel v propagačnom e-maile. Neexistujú žiadne iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf.

Správa tovaru poskytovateľa prepravných služieb      

Preposielanie e-mailovej adresy prepravným spoločnostiam pre informácie o stave zásielky
Vašu e-mailovú adresu odovzdávame prepravnej spoločnosti v rámci spracovania zmluvy za predpokladu, že ste s tým v procese objednávania výslovne súhlasili. Účelom prevodu je informovať Vás o stave zásielky e-mailom. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením nám alebo prepravnej spoločnosti bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do odvolania.

Použitie externého systému riadenia tovaru
Na spracovanie zmlúv v rámci spracovania objednávok používame systém správy tovaru. Za týmto účelom budú vaše osobné údaje zhromaždené v rámci objednávky odoslané

JTL Software GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hueckelhoven
prenášané.

Správa o kredite poskytovateľa platobných služieb      

Zber a spracovanie údajov na kontrolu kreditu
Ak zálohové platby platíme napr. B. pri platbe na účet alebo inkasom si vyhradzujeme právo v prípade potreby poskytnúť kreditnú správu na základe matematicko-štatistických procesov s využitím tzv. 
Unzer, ,  dohnať Na tento účel tam odovzdávame osobné údaje potrebné na kontrolu bonity a získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti nesplatenia platby využívame na vyvážené rozhodnutie o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. Úverová správa môže obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (hodnoty skóre), ktoré sú vypočítané na základe vedecky uznávaných matematicko-štatistických metód a ktoré okrem iného obsahujú aj adresné údaje. Vaše obavy budú posúdené v súlade so zákonnými ustanoveniami. Spracovanie údajov slúži na účely kontroly kreditu na uzavretie zmluvy. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na ochrane pred nezaplatením, ak platíme vopred. Z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR tým, že nám to oznámite. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy s Vami požadovaným spôsobom platby. Jeho neposkytnutie znamená, že zmluvu nie je možné uzavrieť spôsobom platby, ktorý ste si zvolili.

Zber a spracovanie dát, kontrola kreditu pri nákupe na účet cez Unzer
Pri platbe na účet cez Unzer (Unzer Faktúra) sa osobné údaje odovzdávajú poskytovateľovi služieb vymáhania pohľadávok Unzer GmbH (Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg; "Unzer") a jeho partnerom UNIVERSUM Inkasso GmbH a UNIVERSUM Payment Solution GmbH a tam sa spracúvajú. Spracovanie údajov slúži na to, aby sme ponúkli spôsob platby na účet a na to potrebné posúdenie rizika a bonity. Spracovanie prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu ponúkať rôzne spôsoby platby a na ochranu pred nezaplatením. Z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR tým, že nám to oznámite. Za účelom vlastnej kontroly bonity Unzer prenáša údaje úverovým agentúram (úverovým agentúram) a získava od nich informácie a v prípade potreby aj informácie o bonite na základe matematicko-štatistických procesov, ktorých výpočet zahŕňa aj adresné údaje, napr. veci.
Podrobne to môže zahŕňať nasledujúce úverové agentúry, ktoré sú uvedené ako príklad, ale nie vyčerpávajúco:

  • Schufa Holding AG,
  • CRIF Bürgel GmbH,
  • Arvato Infoscore GmbH, 
  • Universum Business GmbH,
  • Bisnode D & Austria GmbH.

Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy s Vami požadovaným spôsobom platby. Jeho neposkytnutie znamená, že zmluvu nie je možné uzavrieť spôsobom platby, ktorý ste si zvolili.

Použitie osobných údajov pri výbere možností platby Klarna
Aby sme vám mohli ponúknuť možnosti platby spoločnosti Klarna, odošleme osobné údaje, ako sú kontaktné údaje a údaje o objednávke, spoločnosti Klarna. Klarna tak môže posúdiť, či môžete využiť možnosti platby ponúkané cez Klarna a prispôsobiť možnosti platby vašim potrebám. Všeobecné informácie o Klarne nájdete na: https://www.klarna.com/de/. Vaše osobné údaje bude spoločnosť Klarna spracúvať v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a v súlade s informáciami uvedenými v predpisoch spoločnosti Klarna o ochrane údajov podľa https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy liečiť.

Cookies
 
Naša webová stránka používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači alebo internetovom prehľadávači v počítačovom systéme užívateľa. Keď používateľ navštívi webovú stránku, súbor cookie sa môže uložiť v operačnom systéme používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu prehľadávača pri opätovnom otvorení webovej stránky.
 
Cookies sú uložené v počítači. Preto máte plnú kontrolu nad používaním cookies. Výberom vhodných technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete byť upozornený pred nastavením cookies a individuálne rozhodnúť o prijatí a zabrániť ukladaniu cookies a prenosu obsiahnutých údajov. Už uložené cookies môžete kedykoľvek odstrániť. Upozorňujeme však, že možno nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
 
Nižšie nájdete informácie o tom, ako spravovať (okrem iného zakázať) súbory cookie v najdôležitejších prehľadávačoch:
 
Technicky potrebné súbory cookie
Pokiaľ nie je v nižšie uvedenom vyhlásení o ochrane údajov uvedené inak, používame iba tieto technicky nevyhnutné cookies, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies ďalej umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač aj po zmene stránok a ponúknuť vám služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nemožno ponúknuť bez použitia súborov cookie. Je preto potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránok.
 
Používanie cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 15 ods. 3 veta 1 TMG. Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na zaručení optimálnej funkčnosti webovej stránky a užívateľsky príjemného a efektívneho dizajnu našej ponuky.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.
 

Analýza komunikačného partnera      

Použitie Google Analytics
Na našej webovej stránke používame službu webovej analýzy Google Analytics od spoločnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, za vaše údaje je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť pridružená k spoločnosti Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.
Spracovanie údajov slúži na účely analýzy tejto webovej stránky a jej návštevníkov, ako aj na marketingové a reklamné účely. Na tento účel spoločnosť Google použije informácie získané v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. Okrem iného je možné zhromažďovať nasledujúce informácie: IP adresa, dátum a čas zobrazenia stránky, cesta kliknutia, informácie o prehliadači, ktorý používate, a zariadení, ktoré používate (zariadenie), navštívené stránky, adresa URL odkazu (webová lokalita prostredníctvom ktorého navštívite našu webovú stránku). IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi Google.
Google Analytics využíva technológie ako cookies, webové úložisko v prehliadači a sledovacie pixely, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Takto vygenerované informácie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://business.safety.google/adsprocessorterms/. K vašim údajom má prístup Google aj vládne agentúry USA. Google môže vaše údaje prepojiť s inými údajmi, ako je vaša história vyhľadávania, vaše osobné účty, údaje o vašom používaní z iných zariadení a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré má o vás Google.
Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP adresy. V dôsledku toho bude vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.
Používanie cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 15 ods. 3 veta 1 TMG. Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na potrebách a cielenom dizajne webovej stránky. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.
Môžete zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované službou Google Analytics a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracúvať tieto údaje spoločnosťou Google tak, že si stiahnete doplnok prehliadača dostupný pod nasledujúcim odkazom a nainštalujete: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu a ukladaniu údajov službou Google Analytics naprieč zariadeniami, môžete nastaviť súbor cookie na zrušenie. Opt-out cookies zabraňujú budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Ak chcete, aby to malo úplný účinok, musíte sa odhlásiť na všetkých systémoch a zariadeniach, ktoré sa na to používajú. Ak vymažete súbor cookie na odhlásenie, žiadosti sa znova odošlú spoločnosti Google. Ak kliknete sem, nastaví sa súbor cookie na odhlásenie: Zakázať službu Google Analytics.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/ aj pod https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

 

Pomocou live chat systému tawk.to
Na našej webovej stránke používame systém živého chatu tawk.to inc. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, USA, „tawk.to“).
Spracovanie údajov slúži na účely komunikácie medzi vami a nami ako poskytovateľom. Anonymizované údaje sa spracúvajú na prevádzku systému a na účely webovej analýzy. Z týchto údajov je možné pod pseudonymom vytvárať užívateľské profily, pričom je možné využívať cookies. Cookies umožňujú rozpoznanie internetového prehliadača.
Zhromaždené údaje nebudú použité na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky bez osobitného súhlasu dotknutej osoby.
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA.
Súbory cookie alebo porovnateľné technológie sa používajú s vaším súhlasom na základe § 15 ods. 3 veta 1 TMG v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Vaše osobné údaje budú spracované s vaším súhlasom na základe článku 6 ods. 1 písm. GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania.

Používanie pridruženého programu ADCELL
Používame partnerský program „ADCELL“ spoločnosti Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlín; „ADCELL“).
Ak kliknete na reklamu s pridruženým odkazom, ADCELL umiestni na váš počítač súbor cookie sledovania konverzií. Súbory cookie slúžia na správne účtovanie v rámci partnerského programu zaznamenávaním úspešnosti reklamného média. Súbory cookie rozpoznávajú, že ste klikli na reklamu, a je možné vysledovať pôvod objednávky od inzerenta. ADCELL používa aj takzvané sledovacie pixely. To umožňuje vyhodnocovať informácie, ako je návštevnosť stránok.
Informácie generované súbormi cookie a sledovacími pixelmi o používaní tejto webovej stránky (vrátane IP adresy) a doručovaní reklamných formátov sa prenášajú na server ADCELL a tam sa ukladajú. ADCELL okrem iného dokáže rozpoznať, že sa kliklo na partnerský odkaz na tejto webovej stránke. Za určitých okolností môže ADCELL odovzdať tieto (anonymizované) informácie zmluvným partnerom, ale údaje ako IP adresa sa nezlúčia s inými uloženými údajmi.
Používanie cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 15 ods. 3 veta 1 TMG. Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe článku 6 odsek 1 písmeno f GDPR z nášho prevažujúceho oprávneného záujmu na meranie úspešnosti partnerskej inzercie a s tým spojené správne vyúčtovanie provízií v rámci partnerského programu. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.
Tu môžete sledovať pomocou ADCELL https://www.adcell.de/datenschutz deaktivovať. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.
Ukladaniu cookies môžete zabrániť výberom vhodných technických nastavení v softvéri vášho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

 

Pluginy a rôzne

Používanie Správcu značiek Google
Na našej webovej stránke používame Správcu značiek Google od spoločnosti Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, za vaše údaje je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť pridružená k spoločnosti Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.
Táto aplikácia spravuje JavaScript tagy a HTML tagy používané najmä na implementáciu nástrojov na sledovanie a analýzu. Spracovanie údajov slúži na účely návrhu a optimalizácie našej webovej stránky podľa potrieb.
Samotný Správca značiek Google neukladá súbory cookie a v dôsledku toho sa nespracovávajú osobné údaje. Umožňuje však spúšťanie ďalších značiek, ktoré môžu zhromažďovať a spracovávať osobné údaje.
Viac informácií o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete tu.

 
Používanie služby Google reCAPTCHA 
Na našej webovej stránke používame službu reCAPTCHA od spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, za vaše údaje je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť pridružená k spoločnosti Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov. Dotaz slúži na rozlíšenie medzi vstupom od človeka a automatizovaným, strojovým spracovaním. Na tento účel sa váš vstup prenesie do spoločnosti Google a tam sa použije. Okrem toho sa spoločnosti Google prenesú IP adresa a akékoľvek ďalšie údaje požadované spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA. Tieto údaje spracováva Google v rámci Európskej únie a v prípade potreby ich prenesie aj do USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Používanie cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 15 ods. 3 veta 1 TMG. Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR v našom prevažujúcom oprávnenom záujme chrániť našu webovú stránku pred automatickým špehovaním, zneužívaním a SPAMom. Máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek v naturáliách. 6 odsek 1 svieti. f Spracovanie vašich osobných údajov založené na DSGVO.
Viac informácií o Google reCAPTCHA a súvisiace vyhlásenie o ochrane údajov nájdete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html rovnako ako https://www.google.com/privacy
 

 

Používanie neviditeľného reCAPTCHA od Googlu
Na našej webovej stránke používame neviditeľnú službu reCAPTCHA od spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, za vaše údaje je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je teda spoločnosť pridružená k spoločnosti Google, ktorá je zodpovedná za spracovanie vašich údajov a dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov. 
Toto slúži na rozlíšenie medzi vstupom človeka a automatizovaným, strojovým spracovaním. Google na pozadí zhromažďuje a analyzuje údaje o používaní, ktoré používa Invisible reCaptcha na rozlíšenie bežných používateľov od robotov. Na tento účel sa váš vstup prenesie do spoločnosti Google a tam sa použije. Okrem toho sa spoločnosti Google prenesú IP adresa a akékoľvek ďalšie údaje požadované spoločnosťou Google pre službu Invisible reCAPTCHA.
Tieto údaje spracúva Google v rámci Európskej únie a prípadne aj v USA. Komisia EÚ neprijala žiadne rozhodnutie o primeranosti pre USA. Prenos údajov prebieha okrem iného na základe štandardných zmluvných doložiek ako vhodných záruk ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť na: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Používanie cookies alebo porovnateľných technológií je založené na § 15 ods. 3 veta 1 TMG. Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR v našom prevažujúcom oprávnenom záujme chrániť našu webovú stránku pred automatickým špehovaním, zneužívaním a SPAMom. Máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek v naturáliách. 6 odsek 1 svieti. f Spracovanie vašich osobných údajov založené na DSGVO.
Viac informácií o Google reCAPTCHA a súvisiace vyhlásenie o ochrane údajov nájdete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html rovnako ako https://www.google.com/privacy

 

Dotknuté práva a doba skladovania

Trvanie skladovania
Po dokončení zmluvy sa údaje najskôr uchovávajú počas záručnej doby, potom sa berú do úvahy zákonné, najmä daňové a obchodné doby uchovávania a po uplynutí tejto lehoty sa vymažú, pokiaľ nesúhlasíte s ďalším spracovaním a použitím.

Práva dotknutej osoby
Pri splnení zákonných požiadaviek máte podľa čl.15 až 20 GDPR nasledovné práva: Právo na informácie, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracovania, na prenosnosť údajov.
Okrem toho podľa článku 21 ods. 1 DSGVO máte právo na vznesenie námietky voči spracovaniu podľa článku 6 ods. 1 f DSGVO, ako aj proti spracovaniu na účely direct mailu.

Právo na odvolanie sa na dozorný orgán
V súlade s článkom 77 DSGVO máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov nie je zákonné.

právo
Spracovanie osobných údajov tu uvedené vychádza z nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 lit. f DSGVO, máte právo z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, kedykoľvek proti tomuto spracovaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti.
Po námietke sa spracovanie dotknutých údajov zastaví, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracovanie na účely uplatnenia, výkonu alebo ochrany právnych nárokov.

Ak spracúvanie osobných údajov na účely priamej pošty môžete proti takémuto spracovaniu kedykoľvek namietať oznámením. Po podaní námietky zastavíme spracovanie relevantných údajov na účely priameho doručovania.

Posledná aktualizácia: 27.10.2020